Програма

Първи Семестър

Предприемачество и иновации

lector

Предприемачество и иновации

Лектор: Радостин Вазов

Финансов мениджмънт

lector

Финансов мениджмънт

Лектор: Станислав Димитров

Управление на продукти и изисквания

lector

Управление на продукти и изисквания

Лектор: Зорница Николова
Модулът по продуктов мениджмънт цели да представи рамката, в която оперира един продуктов мениджър в ИТ компания, и основни инструменти, които биха му помогнали да бъде успешен в тази роля. В рамките на модула участниците ще научат какъв е процесът за управление на ИТ продукти, както и какви са основните дейности на продуктовия мениджър. Този модул включва голяма част от темите, препоръчани в програмата на ISPMA за подготовка за сертификация.

Основи на информационните системи – инфраструктура, софтуер, качество

lector

Основи на информационните системи – инфраструктура, софтуер, качество

Лектор: Георги Гергинов

Информационна сигурност

lector

Информационна сигурност

Лектор: Александър Златанчев
Целта на дисциплината „Информационна сигурност“ е да запознае студентите със съвременните теоретични и практически аспекти по управлението на сигурността на информацията в организацията. Студентите ще придобият необходимите знания и умения за извършването на оценки на риска, както и за изготвянето на планове и стратегии за неговото минимизиране. Те ще бъдат запознати и с най-новите тенденции и добри практики за ефективното управление на информационната сигурност в организацията.

Управление на инфраструктурата

lector

Управление на инфраструктурата

Лектор: Добромир Стоев
В дисциплината "Управление на инфраструктурата" ще бъдат разгледани новостите в областта и тенденциите за развитие. Студентите ще придобият знания за същността на инфраструктурата, както и основни компоненти, предназначения и зависимости. Ще бъдат разгледани различните видове инфраструктура облачни (cloud) и локални (on-premise).

Втори Семестър

Управление на процеси и проекти в ИТ сферата

lector

Управление на процеси и проекти в ИТ сферата

Лектор: Ивайло Георгиев
Студентите ще имат възможността да усвоят базови знания и умения за управлението на процеси и проекти, структурирани спрямо водещи световно признати модели в областта на ИТ. Дисциплината следва класическата структурата и логика на Capability Maturity Model Integration CMMI като я съчетава на практическо ниво с гъвкавите модели или рамки за управление като Kanban и Scrum. Преподаването включва поне 40 % време за практически упражнения под формата на игри и дискусии. Студентите ще усвоят знания, свързани с дефинирането на процесите в организацията и управлението и контрола на проекти.

Управление на човешките ресурси в ИТ сферата

lector

Управление на човешките ресурси в ИТ сферата

Лектор: Теодора Лазарова
Модулът, свързан с управлението на човешките ресурси, ще акцентира върху основните стъпки на подбор, задържане и мотивация на служителите. Студентите ще имат възможност да се запознаят с иновативни техники за подбор и оценка на кандидатите. Ще бъдат разгледани основни мотивационни техники и програми за изграждане на дългосрочна привързаност към организацията. Студентите ще съставят и изграждат стратегии за задържане на ключовите таланти в организациите. В дисциплината ще бъдат разгледани актуални теми и проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси в ИТ индустрията.

Потребителско поведение

lector

Потребителско поведение

Лектор: Юлия Добрева

Стратегически мениджмънт

lector

Стратегически мениджмънт

Лектор: Красимир Тодоров

Управление и разработка на софтуер

lector

Управление и разработка на софтуер

Лектор: Ивайло Михайлов
В дисциплината „Управление и разработка на софтуер“ ще се разгледат основните софтуерни езици и технологии, които покриват целия спектър от платформи и приложения. Ще се пристъпи към разработка на Web приложение, което ще служи за обект на разработка и в предстоящите занимания. Ще се пишат автоматични тестове, които да удостоверяват цялостта на функционалността. Ще се разгледат различните етапи в процесите на разработка на софтуер и как това се прилага при по-големи екипи и организации. Курсистите ще се научат как да управляват промените в суровия код и в изискванията при малки и големи екипи посредством послените тенденции в областта. Като резултат, курсистите ще могат да изберат правилния език и технология за определена задача, както и да направят сами такива от малка или средна сложност. Ще знаят какво им е необходимо, за да пристъпят към следващия етап, а именно управление на процесите и промените, като разчитат на автоматизация, където е приложимо и необходимо. Ще могат да различат лошите от по-добрите решения и да прилагат добрите практики в собствените си проекти.

Управление на качеството

lector

Управление на качеството

Лектор: Росен Попов
Модулът въвежда в концепциите и техниките за тестване на софтуер, който да задоволи нарастващите нужди от технологични решения. Методите за тестване на софтуер и оценка на качеството са неделима част от всички фази на разработката на софтуер. Оценката на качеството е ключово за проверка на ефективността на разработката на софтуер. Студентите ще получат ценни насоки, свързани с успешната имплементация на процесите, които да подобрят качеството на крайния продукт. Част от темите, които ще бъдат покрити в модула, са свързани със системите за оценка на качеството, международните стандарти и стратегии за тестване на софтуер.